Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienkyPrevádzkovateľka webovej stránky www.zuzanadziacka.sk je zodpovedná osoba a kontakt:

ATC Consulting, s.r.o. – Ing. Zuzana Dziacka
Komenského 8357/63A
010 01  Žilina

email: zdziacka@gmail.com

IČO: 36 431 532
DIČ: 20 220 18 724

IČ DPH: SK 20 220 18 724

Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim je ATC Consulting, s.r.o., IČO: 36 431 532.
  2. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.zuzanadziacka.sk je ATC Consulting, s.r.o., IČO: 36 431 532.
  3. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.zuzanadziacka.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
  Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania, alebo výkonu zamestnania, či povolania.
  4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.zuzanadziacka.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára alebo internetového obchodu – Shop.
  5. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
  Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.zuzanadziacka.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (Zoom, Skype, Google hangout).
  Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pre ATC Consulting, s.r.o., IČO: 36 431 532 a nebudú poskytnuté tretím osobám, ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.zuzanadziacka.sk
  6. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
  7. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.zuzanadziacka.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Cena

Všetky uvádzané ceny sú konečné, vrátane DPH a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
  2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov, a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
  3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť, alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
  4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
  5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
  6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Platobné podmienky

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.zuzanadziacka.sk je možné platiť nasledovným spôsobom:
– internetovým bankovníctvom (internet bankingom) – prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho,
– cez internetovú banku PayPal, ktorá poskytuje bezpečné platenie tovarov a služieb platobnou kartou na internete.

Dodacie podmienky

 1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu, je produkt zaslaný kupujúcemu.
  2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
  3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu zdziacka@gmail.com si pridá do svojho adresára.
  Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
  4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese dziacka@yahoo.com, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

Garancia

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon”) podľa §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
Za svoje produkty ATC Consulting, s.r.o. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenie kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu zdziacka@gmail.com, spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od zakúpenia digitálneho produktu a to elektronickou formou na e-mail: zdziacka@gmail.com s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu.
Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene digitálneho produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.
Právo na odstúpenia od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6, písm. a) az l) zákona č. 102/2014 Z. z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Reklamačný poriadok

Reklamácie sú vybavované elektronicky na zdziacka@gmail.com.
Alternatívne riešenie sporov:
a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zdziacka@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona391/2015 Z. z.  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnicko osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z. z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,-€. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,-€ vrátane DPH.

Zodpovednosť za obsah webu

Webová stránka www.zuzanadziacka.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Intelektuálne vlastníctvo

Kopírovanie textov, obrázkov, značky zuzanadziacka.sk je zakázané a je trestné podľa príslušných právnych noriem Slovenskej republiky.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
V prípade Všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
Neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení, predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z. z., Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 122/2013 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z. z., ako aj Zákona č. 513/1991 Z. z.

Obchodné podmienky sú platné od 1. 12. 2017 do odvolania.

Ing. Zuzana Dziacka