Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajovPrevádzkovateľka webovej stránky www.zuzanadziacka.sk je zodpovedná osoba a kontakt:

ATC Consulting, s.r.o. – Ing. Zuzana Dziacka
Komenského 8357/63A
010 01  Žilina

email: zdziacka@gmail.com

IČO: 36 431 532
DIČ: 20 220 18 724
IČ DPH: SK 20 220 18 724

Ďakujem za vašu návštevu na našich webových stránkach, teší ma váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich webových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem na zreteľ.

Osobné údaje

Záujemca udeľuje ATC Consulting, s.r.o. potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov.

ATC Consulting, s.r.o. spracúva všetky dáta a osobné údaje len pre účely identifikácie pri nákupe na webe www.zuzanadziacka.sk a to najmä pri vystavení faktúry jej vlastných produktov, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e–mailu a zaslaním údajov k platbe, oboznámení o možnosti registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov ATC Consulting, s.r.o. a jej obchodných partnerov. Odoslaním registračného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracúvame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov.

ATC Consulting, s.r.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely a nebudú neoprávnene sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov ATC Consulting, s.r.o., respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich záujemca vyžiadal.

Právo na informácie

Na požiadanie vám ATC Consulting, s.r.o. podľa možnosti obratom oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, neváhajte nás kontaktovať, na požiadanie ich opravíme. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na zdziacka@gmail.com, kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností. Odpovieme do 48 hodín.

Kódex ochrany údajov

Ako získavame a spracúvame vaše osobné údaje? Pri návšteve našich webových stránok zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, otázok, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

1.

ATC Consulting, s.r.o. spracúva osobné údaje v prípade záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností alebo balíkov s tovarom, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e–mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania záujemcu, IČO záujemcu, DIČ záujemcu ak bolo pridelené, e–mailovú adresu záujemcu a adresu na doručovanie písomností záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania záujemcu. V prípade, že si záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke ATC Consulting, s.r.o. a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e–mailovú adresu záujemcu. O zrušenie tejto služby môže záujemca požiadať elektronickou poštou na adrese: zdziacka@gmail.com. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Mailchimp / The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa, alebo právnickej osoby.

2.

ATC Consulting, s.r.o. a projekt zuzanadziacka.sk využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky, personalizované ponuky a zlepšenie zákazníckej podpory.

Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy ATC Consulting, s.r.o. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných záujemcom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej záujemca stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe záujemcu na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého záujemca navštívil stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

3.

ATC Consulting, s.r.o. poskytuje v rámci web stránky platené produkty alebo služby. V tomto prípade využívame služby spracovania platieb od tretích strán. Údaje o platobnej karte nebudeme ukladať ani zhromažďovať.

Spracovatelia platieb, s ktorými pracujeme, sú:

Paypal – o bezpečnosti ich spracovania platieb nájdete viac informácii tu: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.

Naša stránka môže obsahovať odkazy na iné weby. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tretej strany. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov pre každú web stránku, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov, alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Možnosť odhlásenia

V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu ODHLÁSIŤ SA / UNSUBSCRIBE uvedeného v pätičke každého e-mailu.

Záujemca môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: zdziacka@gmail.com. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu ATC Consulting, s.r.o. a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

V Žiline, 24. mája 2018